Ministerielle krav

På denne side har vi samlet undervisningsplaner, undervisningsmiljøundersøgelser, evalueringer og andet praktisk.

Indholdsfortegnelse

Skolens vedtægter

Referater

Whistleblowerordning

Undervisningsplaner

Undervisningen på Vinde Helsinge Friskole står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen.

Fag, hvor vi følger folkeskolens læseplaner:

Fag hvor vi har vores egne undervisningsplaner:

Undervisningsmiljøundersøgelser

Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø pålægger alle skoler og uddannelsessteder at udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. UVM skal kortlægge de tre grundlæggende elementer i elevers og studerendes undervisningsmiljø, nemlig:

  • Det fysiske
  • Det psykiske
  • Det æstetiske miljø

Retsligt grundlag:

  • Lov nr. 166 af 14. marts 2001 – Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Uddrag af loven – § 7. – Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

  1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
  2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.
  3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede  problemer skal løses.
  4. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Antimobbeplan / Handleplan ved mistrivsel

Mobning tolereres ikke på vores skole. I friskolen har lærergruppen drøftet, hvad vi alle kan gøre for at undgå mobning på vores skole. I forlængelse af drøftelserne har vi udarbejdet en antimobbeplan.

Derudover har skolen også udarbejdet en handleplan for elever i mistrivsel. Den er drøftet og nøje gennemgået af lærergruppen og bliver taget i brug, når vi mener der er et behov.

Evalueringer

Friskoleforældrene får et spørgeskema (tilsvarende efterskoleforældrenes), hvor de har mulighed for at evaluere værdigrundlaget. Det kan overvejes, om det skal være nogle bestemte klasser, der evaluerer hvert år. Første gang (efterår 2003) udfylder alle forældre skemaet.

Emnerne kan ligeledes debatteres/evalueres i forbindelse med klassemøderne. Eleverne udfylder et omfattende spørgeskema i forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen, mange af disse svar kan også bruges som evaluering af værdigrundlag.

Statistik og nøgletal

Tilsyn

Ifølge friskoleloven er det forældrene, der har ansvaret for tilsynet med friskoler. Friskoleforældrene vælger en eller flere tilsynsførende til at foretage tilsynet. I praksis foregår det sådan, at vi i forbindelse med generalforsamlingen vælger den tilsynsførende. Tilsynet foregår på den måde, at den tilsynsførende nogle gange i løbet af året kommer og besøger skolen og følger undervisningen i.

Den tilsynsførendes opgave er i samarbejde med forældrene at føre tilsyn med, at vi på friskolen laver en undervisning som ”står mål med” undervisningen i Folkeskolen. Den tilsynsførende lægger hvert år en rapport ind på hjemmesiden www.tilsynsportalen.uvm.dk
Vores certificerede tilsynsførende er Vibeke Malmberg, som er tidligere skoleleder.